Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuFormy prowadzenia dzialalności gospodarczej

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Julianna Jurasek | 2016-05-20 10:11:46
działalność gospodarcza

Zakładanie, funkcjonowanie i regulacje podatkowe dotyczące firm i przedstawicielstw otwieranych w Rumunii przez zagraniczne spółki i organizacje gospodarcze

Formy prowadzenia dzialalności gospodarczej

Zasady ogólne

Zakładanie, funkcjonowanie i regulacje podatkowe dotyczące firm i przedstawicielstw otwieranych w Rumunii przez zagraniczne spółki i organizacje gospodarcze określają: Ustawa Nr 26/1990 o rejestrze handlowym (wersja skonsolidowana z 1/10/2011), Ustawa nr 31 z 16/11/1990 o spółkach handlowych (wersja skonsolidowana z 6/03/2012, Rozporządzenie w trybie pilnym nr 24/2012 o zmianach i uzupełnieniach Ustawy nr 571/2003 dot. kodeksu podatkowego.

Spółki zagraniczne i organizacje gospodarcze mogą zakładać swoje przedstawicielstwa w Rumunii, za zgodą ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę. Wydawane zezwolenia obejmują: przedmiot i warunki wykonania działalności, czas oraz siedzibę.

Jeżeli dany inwestor zagraniczny zdecyduje się na otwarcie pełnej działalności gospodarczej może wybrać jedną z 5 form spółek handlowych: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne i spółki partnerskie. Zdecydowanie dominującą formą organizacji gospodarczej jest spółka z o.o. i taką też formę rekomendujemy przy rozpoczynaniu działalności w Rumunii.

Zakładanie spółek prawa handlowego

Wszystkie spółki prawa handlowego w Rumunii podlegają rejestracji w Rejestrze Handlowym (Registrul Comertului; www.onrc.ro), który nadzorowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zagraniczne podmioty gospodarcze, ze względu na barierę językową i nadal występujące przeszkody biurokratyczne, rzadko kiedy decydują się na samodzielne przechodzenie procedury rejestracyjnej przy zakładaniu spółki w Rumunii i często korzystają z pomocy firm konsultingowych i kancelarii adwokackich, specjalizujących się w prawie gospodarczym (na życzenie WPHI udostępnia listę).

Z dniem 6 lutego 2012 r. Rejestr Handlowy i Narodowa Agencja Administracji Fiskalnej wprowadziły ułatwienia. Wnioskodawcy nie muszą się zwracać do oddziałów finansowych w celu uzyskania certyfikatów dot. powierzchni lokalu przeznaczonego na siedzibę firmy i zaświadczeń o rejestracji dokumentu poświadczającego prawo użytkowania powierzchni lokalu na siedzibę firmy. Certyfikaty jak i zaświadczenia są wydawane przez oddziały Rejestru Handlowego.

 

Czas rejestracji sp. z o.o. to zwykle 3-4 tygodnie (ustawowy czas rejestracji spółki to 30 dni), choć proces ten może trwać dłużej (w zależności od branży, w której będzie działać dana firma i związanych z tym pozwoleń).

Opłaty za zarejestrowanie spółki w Rejestrze Handlowym, ustalone przez Państwowy Urząd Rejestru Handlowego w Bukareszcie zmieniają się. Szacunkowe stawki opłat rejestracji w Rejestrze Handlowym mieszczą się w granicy 700 RON. Szczegóły na stronie Rejestru Handlowego www.onrc.ro

 

Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z o.o. to 200 RON. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej to ekwiwalent 25 000 EUR, zmiany poziomu kwoty dokonuje rząd, raz w ciągu 2 lat..

 

Zakładanie przedstawicielstw http://www.dce.gov.ro/

 

Na podstawie Dekretu -Ustawy nr 122/19990 (Decret –Lege nr 122/1990) art. 5 i 5 przy zakładaniu zagranicznego przedstawicielstwa niezbędne są następujące dokumenty:

1.Potwierdzenie (oryginał) wydany przez Izbę Handlu i Przemysłu/ Rejestr Handlowy kraju, w którym firma posiada siedzibę. Dokument zawiera informacje o funkcjonowaniu firmy, przedmiocie działalności, kapitale firmy zagranicznej;

2.”Certyficat of Good Standing” (oryginał), wydany przez bank handlowy, w którym firma prowadzi transakcje finansowe;

3.Statut (kopia) potwierdzający formę organizacji i rodzaj funkcjonowania firmy zagranicznej;

4.Upoważnienie (oryginał) szefa przedstawicielstwa wydane przez firmę zagraniczną, uwierzytelnione przez prawnika lub notariusza

Ww. dokumenty z zalegalizowanym przez rumuńskiego notariusza tłumaczeniem oraz z kopią umowy najmu składa się w Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Środowiska Biznesu (Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri) – Directia Politicii Comerciale, Reprezentante, adres Calea Victoriei nr 152, sect 1, Bucuresti, pok. 17.

Należy także uzyskać w Agentia Nationala de Administrare Fiscal Narodowej Agencji Administracji Podatkowej), Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti-Serviciul Reprezentante Straine si Ambasade (po stolicą w oddziałach wojewódzkich ANAF), certyfikat potwierdzający uiszczenie kwoty 1.200 USD/rocznie (300 USD/kwartalnie).

Należy również pamiętać, że przedstawicielstwa muszą płacić roczny podatek ryczałtowy (zamiast standardowego CIT) w wysokości 4000 EUR.

Obligatoryjny termin wydania zezwolenia na funkcjonowanie przedstawicielstwa - 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Obowiązki zagranicznego przedstawicielstwa:

- prowadzenie działalności zgodnie z prawem (w dziedzinie gospodarczo - finansowej, dewizowej, porządku publicznego);

- prowadzenie przejrzystej księgowości, zgodnie z Ustawa 420/2004 do Regulaminu Wykonawczego Prawa Księgowego 704/1993;

- dokonywanie operacji finansowo - bankowych poprzez konta dewizowe założone w bankach na terenie Rumunii, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Regulaminem Dewizowym wydanym przez Narodowy Bank Rumunii.

- firmy zagraniczne i ich przedstawicielstwa w Rumunii oraz ich pracownicy ponoszą współodpowiedzialność za szkody wynikłe z czynów popełnionych przez nich na terenie Rumunii.

Ważnym ograniczeniem działalności przedstawicielstw jest brak możliwości podpisywania kontraktów handlowych - do ich podpisania konieczne jest przybycie pracowników bezpośrednio zatrudnionych w firmie-matce. Przedstawicielstwo może podpisywać kontrakty wyłącznie związane z jego bezpośrednim funkcjonowaniem (wynajem lokalu, leasing samochodu itp.).