.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Julianna Jurasek | 2015-10-21 14:38:33
gospodarka, rumunia

Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku.

 

 

 

Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, leżącym w Środkowo-Południowej Europie, na przedpolu Bałkanów. Jest członkiem Unii Europejskiej (od stycznia 2007r.), członkiem WTO, NATO, a w chwili obecnej negocjuje członkostwo w OECD.

 

 

I - PKB

 

W roku 2013 gospodarka Rumuni osiągnęła bardzo dobre wyniki dzięki rolnictwu, produkcji przemysłowej oraz rekordowym wynikom w eksporcie. PKB w 2013 roku wzrosło o 3,5%.

 

Także rok 2014 był kolejnym rokiem szybkiego wzrostu gospodarczego, w którym PKB Rumunii wzrósł o 2,9%. Powyższy wynik osiągnięto głównie poprzez ożywienie popytu krajowego oraz wzrost eksportu.. Pomimo faktu, ze Rumunia jest w dalszym ciągu krajem rolniczym, wpływ rolnictwa na wzrost PBK w 2014r. był stosunkowo niski.

 

Kwartalne dane wzrostu PKB Rumunii[1].

(w latach 2012-2014)

 

 

 

Rok

I

kwartał

II

kwartał

III kwartał

IV kwartał

 

Ogółem

2012

100,2

102,1

99,5

100,8

100,6

2013

102,1

101,4

104,2

105,2

103,4

2014

104,1

101,6

103,3

102,6

102,9

 

 

W ujęciu wartościowym szacunkowa wartość PKB brutto w Rumunii w 2014 roku wyniosła na rachunku bieżącym 669.509,2 mln Lei (RON), czyli nastąpił realny wzrost PKB o 2,9% w porównaniu do wartości z 2013 roku.

 

W 2015 rok analitycy przewidują, że wzrost gospodarki Rumunii będzie większy niż 2%, ale mniejszy niż 3%.

 

Captureedytuj opis zdjęcia

 

 

Kwartalne dane dotyczące gospodarki Rumunii w 2014 roku.

 

I kwartał 2014/ I kwartał 2013 (seria brutto)

4%

I kwartał 2014/ I kwartał 2013 (seria skorygowana)

0,3%

 

 

II kwartał 2014/ II kwartał 2013 (seria brutto)

1,6%

II kwartał 2014/ II kwartał 2013 (seria skorygowana)

-0,4%

 

 

III kwartał 2014/ III kwartał 2013 (seria brutto)

3,3%

III kwartał 2014/ III kwartał 2013 (seria skorygowana)

2,2%

 

 

IV kwartał 2014/ IV kwartał 2013 (seria brutto)

2,6%

IV kwartał 2014/ IV kwartał 2013 (seria skorygowana)

0,5%

 

 

 

 

 

II – PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

 

Produkcja przemysłowa Rumunii, jeden z najważniejszych wskaźników gospodarki, wzrosła w zeszłym roku o 6,1% w porównaniu do wartości z 2013 roku. Jest to drugi najwyższy wskaźnik osiągnięty w ciągu ostatnich siedmiu lat.

 

 

 

 

III – OBROTY HANDLOWE - eksport i import.

 

 

Eksport Rumunii w 2014 roku osiągnął rekordowe wartości. Wg. wstępnych danych Narodowego Instytutu Statystyki obroty handlu zagranicznego Rumunii w 2014 roku wyniosły 111,0 mld EUR, z czego eksport 52,5 mld EUR (wzrost o 5,8% w porównaniu z rokiem 2013), a import 58,5 mld EUR (wzrost o 5,9% w porównaniu z rokiem 2013).

 

W 2014 roku Rumunia zanotowała ujemne saldo wymiany handlowej w kwocie 6,0 mld EUR.

 

Wartość eksportu do krajów UE wyniosła 37.3 mld EUR, co stanowiło 71,1% całości eksportu, a wartość importu z krajów UE odpowiednio 44,1 mld EUR, co stanowiło 75,4% całości importu.

 

W obrotach rumuńskiego handlu zagranicznego w 2014 roku dominowały następujące grupy towarowe: samochody i środki transportu (42,3% w eksporcie i 35,5% w imporcie) oraz inne wyroby przemysłowe (32,7% w eksporcie i 30,7% w imporcie).

 

 

 

 

 

Najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim eksporcie były: Niemcy (19,4%), Włochy (11,9%), Francja (6,8%), Węgry (5,1%), Turcja (4,4%), Wielka Brytania (4,1%), Bułgaria (3,4%), Rosja (2,9%), Hiszpania (2,7%) oraz Polska
( 2,5%).

 

Z kolei najważniejszymi partnerami handlowymi w rumuńskim imporcie były: Niemcy (19,2%), Włochy (10,9%), Węgry (7,9%), Francja (5,7%), Polska (4,6%), Chiny (4,0%), Rosja (4,0%), Kazachstan (3,9%), Austria (3,8%) oraz Holandia (3,7%).

 

 

IV – HANDEL DETALICZNY

 

Obroty w handlu detalicznym, najważniejszym wskaźniku spożycia, wzrosły o 7% w roku 2014 w porównaniu do wartości z roku 2013 i była to wartość rekordowa w okresie ostatnich sześciu lat.

 

 

 

V – DEFICYT BUDŻETOWY

 

Deficyt budżetowy, który wg. wspólnych ustaleniach pomiędzy rządem Rumunii oraz przedstawicielami z IMF, Banku Światowego i Komisji Europejskiej zakładał wartość 2,2% PKB w rzeczywistości wyniósł 1,85% PKB. Powyższy wskaźnik został osiągnięty poprzez zmniejszenie wydatków na towary i usługi oraz poprzez zmniejszenie inwestycji dokonanych z pieniędzy publicznych.

 

Ewolucja deficytu budżetowego Rumunii od 2008 do 2014 roku.

 

ROK

Deficyt budżetowy w mld Lei

Deficyt budżetowy w % z PKB

2008

24,8

4,8

2009

36,4

7,3

2010

33,6

6,4

2011

23,9

4,3

2012

14,8

2,5

2013

15,8

2,5

2014

12,5

1,85

 

 

Deficyt na rachunku bieżącym - który do 2008 roku był jednym z punktów newralgicznych gospodarki Rumunii i miał negatywny wpływał na oceny jej wiarygodności przez zagraniczne agencje ratingowych, spadł w zeszłym roku do 0,5% PKB. Była to rekordowo niska wartość deficytu od momentu przystąpienia Rumunii do UE.

 

Całkowite zadłużenie zagraniczne Rumunii spadło do kwoty 94,3 mld EUR w 2014r. i było o 3,8 mld EUR mniejsze niż w 2013 roku.

 

VI- INFLACJA

 

Po prawie ćwierć wieku gospodarki wolnorynkowej, oznaczonej trzema okresami recesji i trzema okresami wzrostu, rok 2014 niespodziewanie przyniósł, historycznie najmniejszą inflację na poziomie 0,83%, To był pierwszy rok od początku lat 90, kiedy roczna stopa inflacji spadła poniżej 1%.

 

 

 

 

 

VII – INWESTYCJE ZAGRANICZNE

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), które były podstawowym motorem wzrostu rumuńskiej gospodarki w okresie tzw. boomu gospodarczego z okresu 2006-2008 wynosiły wówczas prawie 10 mld EUR rocznie.

 

Wartość BIZ z 2013 wyniosła 2,7 mld EUR, czyli 3,5 razy mniej. Tym niemniej, wartość 2,7 mld EUR była większa o 27% od wartości BIZ z roku 2012.

 

W roku 2014 odnotowano spadek BIZ o około 11% do poziomu 2,4 mld Euro w porównaniu do wartości osiągniętych w roku 2013.

 

 

VIII – ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE

 

Zadłużenie publiczne Rumunii, w którego skład wchodzi zadłużenie państwowe i publiczne spadło w 2014 roku o 3,8 mld Euro do 94,3 mld Euro w porównaniu do wartości 98,1 mld Euro z roku 2013.

 

Ewolucja zadłużenia publicznego Rumunii od 2008 do 2014 roku[2].

 

ROK

Zadłużenie publiczne

w mld Lei

Zadłużenie publiczne

w % PKB

2008

109,38

13,4

2009

147,3

23,6

2010

194,4

30,5

2011

223,3

34,7

2012

240,8

37,9

2013

267,1

41,9

2014

295,6

44,1%

 

 

IX - BUDOWNICTWO

 

W stosunku do produkcji przemysłowej sektor budownictwa w Rumunii wypadł w 2014r. ogólnie bardzo słabo. Volumen prac budowlanych zanotował spadek o 6,7%. Największy spadek, bo aż o 20%, odnotowano w pracach budowlanych związanych z projektami z zakresu infrastruktury (głownie drogowej i kolejowej).

 

 

 

X - WYNAGRODZENIA

 

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w 2014 roku o 3,37 % w porównaniu do wynagrodzenia z 2013 roku.

 

Minimalne wynagrodzenie wzrosło w 2014 roku z 800 Lei brutto/miesiąc do 900 Lei brutto/miesiąc (podwyżka minimalnego wynagrodzenia została dokonana w dwóch etapach - styczeń i lipiec).

 

Od dnia 01.01.2015 roku minimalne wynagrodzenie w Rumunii wynosi 975 Lei brutto/miesiąc.

 

 

 

 

Ewolucja średniego wynagrodzenia z okresu 2009-2015

wartości w Lei/ miesiąc.

 

Lp.

ROK

Średnie wynagrodzenie brutto w Lei/miesiąc

1

2009

1693

2

2010

1836

3

2011

2022

4

2012

2117

5

2013

2223

6

2014

2298

7

2015[3]

2415

 

 

 

XI – SYSTEM WALUTOWY, KURS WYMIANY WALUTOWEJ

 

Walutą rumuńską jest Lei (RON). Rumunia ma płynny kurs walutowy.

W dniu 31 grudnia 2014 roku 1 RON = 4,4821 EUR oraz 3,6868 USD.

Kurs złotego wyniósł 1,0475 RON.

 

 

Kurs wymiany

2009

2010

2011

2012

2013

2014

RON/USD

 

 

3.04

 

3.17

 

3.34

 

3.46

 

3.25

 

3,68

RON/EURO

 

 

4.23

 

4.20

 

4.32

 

4.45

 

4.48

 

4,48

 

 

XII- DANE MAKROEKONOMICZNE RUMUNII

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PKB (mld EUR)

117,5

122,0

131,36

131,33

 

140

103

PKB (dynamika w %)

-7,1%

-1,3 %

2,2

 

0,3%

3,5 %

2,9%

Relacja deficytu finansów publicznych do PKB

 

7,2%

 

6,5%

 

-5,7%

 

- 2,8%

 

- 2,5 %

 

-1,8%

Dług publiczny (% PKB)

29,3 %

37,9 %

34,7 %

 

37,9 %

38,1 %

37,9%

Stopa inflacji, na koniec roku

4,74%

7,96%

3,10 %

 

4,95%

1,55 %

0,83%

Stopa bezrobocia

na koniec roku

6,9%

7,3%

 

7,4%

 

7%

 

7,3%

 

6,5-7%

Obroty handlu zagranicznego (mld EUR)

68

84,09

100, 22

 

99, 65

104,8

111,0%

Eksportu (mld EUR)

29,11

37,29

45,27

45, 04

49,6

52,5%

Import (mld EUR)

38,89

46,80

54, 94

54, 60

55,2

58,5%

Relacja deficytu na rachunku obrotów bieżącego bilansu płatniczego do PKB

4,2%

4,1%

4,5%

 

3,8%

…..

…..

Wartość rocznego napływu BIZ (mld EUR)

3,49

2,22

1,917

1,557

2 713

2400

Skumulowana wartość BIZ

w Rumunii (w mld EUR)

49,98

52,58

53,94

 

….

…..

….

Skumulowana wartość BIZ Rumunii za granicą mld EUR

0,97

1,13

1,21

 

…..

……

……

Średnie place

(brutto; EUR)

445

487

467

 

469

486

512

 

 

XIII – LUDNOŚĆ RUMUNII

 

W 2014r. nastąpił spadek liczby ludności Rumunii spowodowany zarówno ujemnym przyrostem naturalnym, jak i dużą emigracją. Kraje, do których Rumunii wyjeżdżali najczęściej to Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy.

 

 

Ludność Rumunii

( dane na 1 stycznia z okresu 2002-2014)

 

 

 

 

 

WPHI Bukareszt

 

 

 

 


[1] Dane z INS z dnia 06.03.2015 roku- Narodowy Instytut Statystyki- wartości w % w porównaniu do analogicznego okresu z roku N-1.

[2] Dane z Ministerstwa Finansów Rumunii.

[3] Ustanowione poprze prawo 187/2014 .